Linker

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) tilbyr tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner med udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon og bistand i konkrete saker. Gratis rettshjelp.


Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Bistand blir gitt uavhengig av bosted og personlig økonomi.
Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt. Tjenesten er åpen når det lokale barnevernet er stengt.


Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på knyttet til mange forskjellige tema.

Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Vern for eldre Nasjonal kontakttelefon er opprettet spesielt for eldre utsatt for overgrep. Her kan du få en telefonsamtale med fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer. De gir støtte, råd og veiledning og informerer om aktuelle hjelpeinstanser ved behov.
Reform - ressurssenter for menn bistår menn som er i en vanskelig livssituasjon.


Røde Kors telefonen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gir informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde det til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer. De har taushetsplikt og du kan være anonym.
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for æresrelatert vold.
SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) er et senter for kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep, samt for pårørende til utsatte. Senteret tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer og til å finne veien videre. Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning for å benytte tilbudet. Tilbudet er gratis. Krisesentertilbudet sine eierkommuner tilhører SMISO Hordaland og SMISO Rogaland.

ROSA (Reetablering, oppholdssteder, sikkerhet, assistanse) tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.
dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.
DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for de som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. DIXI driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp. Tilbudet er gratis, du trenger ikke henvisning og de har taushetsplikt.